NABI MUHAMMAD SAW

Home

MAULUDIL RASUL | BILAL | ISYRAK DAN MIKRAJ | HIJRAH | PERANG BADAR | KEIZINAN BERPERANG | PERANG UHUD | PERANG KHANDAK | MUHAMMAD DAN AISYAH (BAHAYA FITNAH) | KAUM MUNAFIK | KHABAR PROVOKASI | AL FATH (PINTU KEMENANGAN TELAH TERBUKA) | PERJANJIAN HUDAIBIAH | KEMENANGAN GILANG GEMILANG | PERANG HUNAIN | TIGA ORANG DISETEUR | MASJID DIGUNA SARANG PENKHIANAT | AJAKAN | SUAMI ISTERI | PARA ISTERI NABI | ZAINAB BINTI JAHASY
HIJRAH

Dua belas tahun sudah, sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dua belas tahun sudah beliau menyebarkan Ugama Islam ke tengah-tengah masyarakat Arab yang sedang gelap-gelita, penuh dengan kejahilan dan kejahatan, penuh dengan fanatik buta terhadap agama-agama sesatnya.
Ketika itu ummat Islam hanya sedikit sekali, masih puluhan saja, tetapi halangan dan ancaman sudah ribuan macam dan ragamnya. Semua itu dihadapi Nabi dan orang-orang Islam dengan tabah dan sabar, kerana yakin akan kebenarannya.
Dalam pada itu kota Makkah setiap musim haji (sekali setahun), didatangi manusia bangsa Arab dari dekat dan jauh, untuk menunaikan rukun ugama mereka masing-masing. Yang musyrik secara musyriknya, yang Yahudi secara Yahudinya dan lain-lain kepercayaan, menurut kepercayaannya pula. Kepada mereka itu, Nabi menceburkan diri menerangkan buah ajaran wahyu Ilahi yang diterimanya, dari musim ke musim, dengan tidak henti-hentinya.
Di segenap pelusuk daerah tanah Arab, perang-perang hebat dan rusuhan dahsyat saban hari terjadi. Perang antara suku bangsa dengan suku bangsa, antara kelompok dengan kelompok, bahkan antara ugama dengan ugama.
Yang paling hebat di antara perang-perang itu, ialah perang antara suku bangsa Aus dengan suku bangsa Khazraj yang menetap berdekatan di kota Madinah. Kedua suku bangsa ini asalnya satu keturunan, kedua-duanya terdiri bangsa yang berugama Yahudi fanatik. Belum pernah kedua suku itu hidup damai dan tidak pernah salah satunya merasa kalah. Kedua suku itu termasyhur dikalangan bangsa Arab, orang-orang yang berani dan pandai berperang.
Beberapa orang di antara suku bangsa Arab yang terkemuka bahkan yang bertaraf pendita-pendita, sudah mulai merasa bosan dengan kekacauan dan perang yang terus-menerus itu. Mereka ingin damai dengan suku Khazraj. Untuk membuka pintu perdamaian ini, pergilah mereka dimusim haji ke Makkah, untuk pertolongan bangsa Quraisy mendamaikan antara mereka, kerana bangsa Quraisy itu masih termasuk suku warga mereka juga.
Di tengah-tengah manusia yang ramai ketika berada di Makkah, mereka mendengar akan Nabi Muhammad s.a.w. sedang mengajak manusia kepada damai. Nabi Muhammad mereka dekati, lalu bercakap-cakap dengan Nabi. Nabi lalu membaca beberapa ayat al-Quran buat mereka, serta menerangkan hakikat Ugama Islam dan diterangkan pula, bahawa ia adalah utusan Allah untuk membawa manusia kepada menyembah Allah, menghilangkan kemusyrikan dan kekafiran.
Seorang dari mereka yang datang itu arnat tertarik kepada kata-kata Nabi dan ajarannya itu; orang ini lyas bin Mu'az namanya. Dia menyarankan pendapatnya kepada kawan-kawannya dengan berkata: "Demi Allah, sungguh Muhammad itu adalah Rasul Allah yang sebenarnya, yang kita tunggu-tunggu selama ini."
Mendengar kata-kata ini, maka marahlah Abul Haizar, iaitu temannya sendiri dan lalu memukul muka lyas. Nabi Muhammad diam saja, begitu juga lyas sendiri.
Di musim itu juga, ada pula datang beberapa orang dari suku Khazraj ke Makkah. Nabi pun datang kepada mereka dan berkenalan. Setelah bercakap-cakap, Nabi lalu membacakan beberapa ayat al-Quran dan beberapa pokok Ugama Islam, mereka lalu sama beriman dengan Nabi dan berkata kepada kaumnya sendiri:
"Hai, kaumku! Ketahuilah, bahawa Muhammad itulah Nabi Allah yang telah lama kita tunggu-tunggu, sebagaimana tertulis dalam Taurat."
Kepada Nabi, mereka lalu berkata: "Kami beriman dengan engkau, ya Nabi Allah. Di belakang kami sekarang ini, kaum kami telah pecah-belah menjadi dua golongan, golongan Aus dan golongan Khazraj yang selalu bermusuh-musuhan dan berperang-perangan, bunuh-membunuh. Pelajaran yang kami dapat dari engkau ini akan kami siarkan kepada mereka, mudah-mudahan dapatlah menghilangkan permusuhan yang sudah berjalan lama itu."
Setelah menerima beberapa fatwa dari Nabi, mereka lalu kembali pulang ke Madinah, menyiarkan ayat-ayat Kitab Suci al-Quran ke tengah-tengah masyarakat Yahudi, iaitu kaum mereka itu sendiri. Pekerjaan mereka ini benar-benar mendapat sambutan yang baik sekali dari penduduk Madinah. Mereka masuk Ugama Islam dengan ikhlas, sehingga Ugama Islam tersiar di kota Madinah lebih luas kalau dibandingkan dengan kota Makkah sendiri. Hampir setiap rumah, sudah ada orang yang masuk Ugama Islam.
Khabar ini sampai ke telinga Nabi sendiri; beliau sangat riang dan gembira, kerana harapannya semakin ketara. Tetapi sayang, di Makkah yang terdiri dari bangsa Nabi sendiri, malah mendapat ancaman yang luar biasa, setiap orang yang masuk Ugama Islam diseksa oleh kaum Quraisy.
Tahun berikutnya, datang pula dua belas orang utusan yang terdiri dari suku bangsa Aus dan sepuluh orang dari suku Khazraj berjumpa Nabi. Masing-masing mereka mengumumkan akan keislaman mereka kepada Nabi dan mereka masing-masing bersumpah akan menjalankan syari'at Islam dengan patuh, tidak akan mensyirikkan Tuhan, tidak akan mengerjakan perzinaan dan akan menjauhkan diri dari segala kemungkaran.
Mereka kembali ke Madinah diikuti oleh seorang utusan Nabi yang bernama Mus'ab bin 'Umair, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang Islam, mengajarkan al-Quran dan pokok-pokok Ugama Islam.
Ugama Islam makin tersiar di kota Madinah, dua suku bangsa yang selama ini sentiasa berperang dan bermusuhan, sekarang hidup damai dan bersatu, bersama-sama menjalankan dan menyiarkan Ugama Islam di sana.
Tahun berikutnya, datang pula bangsa Aus dan Khazraj lelaki perempuan yang berjumlah tujuh puluh dua orang. Mereka bertemu dengan Nabi pada pertengahan hari Tasyriq di tempat yang bernama Aqabah, dekat kota Makkah. Nabi ditemani oleh Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudarannya sendiri yang ketika itu masih belum masuk Islam.
Dalam pertemuan itu, dibuatlah satu perjanjian antara mereka yang datang itu dengan Nabi. Dalam perjanjian mana, suku Aus dan Khazraj berjanji akan melindungi bangsa Quraisy yang beragama Islam yang datang ke Madinah, kerana tidak tahan menderita seksaan bangsa Quraisy di kota Makkah.
Dengan tegas al-Barra' bin Ma'rur, sebagai kepala mereka, berkata kepada Nabi: "Kami bersumpah kepada Allah yang telah mengutus engkau, ya Rasulullah, akan melindungi setiap ummat Islam yang hijrah ke Madinah. Kami ini adalah bangsa yang berani dan sanggup berperang."
Tersiarlah Ugama Islam di Madinah dan isi perjanjian ini akhirnya diketahui oleh bangsa Quraisy yang memusuhi Nabi. Mereka menjadi marah dan makin memlipat-gandakan ancaman dan siksaan mereka terhadap siapa saja yang beragama Islam. Di mana bertemu orang Islam, mereka pukul, mereka lempar dan kalau dapat mereka bunuh. Keadaan menjadi genting begitu rupa, sehingga kota Makkah merupakan neraka bagi ummat Islam.
Nabi lalu menganjurkan kepada tiap-tiap orang Islam yang tidak dapat mempertahankan diri, untuk pindah ke Madinah. Mereka ini pun pindahlah, meninggalkan kampung halaman dan harta-bendanya, malah meninggalkan anak dan isteri mereka, untuk mempertahankan ugama dan keimanan yang telah berurat dalam batin mereka.
Ancaman dan penganiayaan semakin menghebat juga, sehingga ummat Islam bukan saja terancam jiwanya, tetapi juga sudah susah sekali menjalankan ibadat ugama mereka sendiri. Mereka diizinkan oleh Nabi berhijrah ke Habasyah.
Ke mana saja ummat Islam itu pindah, baik ke Habasyah, lebih-lebih lagi yang ke Madinah mendapat sambutan yang baik sekali. Di Madinah mereka mendapat sambutan yang baik sekali, mendapat tempat bahkan dipandang keluarga sendiri oleh setiap ummat Islam di kota Madinah.
Keadaan itu diketahui oleh bangsa Quraisy seluruhnya. Mereka berkumpul untuk mengambil putusan dan tindakan selanjutnya akan perkembangan Ugama Islam yang demikian rupa.
Salah seorang di antara mereka mulai membentangkan buah fikirannya: "Kita berkumpul di sini agar masing-masing dapat membentangkan fikiran tentang keadaan diri Muhammad. Masalahnya telah terang, bahawa pengaruh Muhammad sudah melebar di sekitar Makkah.
"Malah sudah sampai ke Madinah. Mungkin akan bertebaran ke segenap pelosok dan negeri lain. Segala ancaman dan seksaan yang telah kita lakukan terhadap pengikut-pengikutnya tidak berbekas sedikit juga terhadap mereka, malah diterimanya dengan tabah dan sabar. Mulanya dengan kematian bapa saudaranya, Abu Talib, kita harapkan bahawa Muhammad akan kehilangan pengaruh. Sekarang timbul bangsa Aus dan Khazraj tulang belakang yang kuat. Mereka meninggalkan anak-isteri mereka, asal tetap memegang ugama mereka. Mereka rupanya rela meninggalkan kampung halamannya pindah ke sana bersama mereka, kemudian akan kembali ke mari mengalahkan kita. Maka sebelum itu terjadi, kita harus dapat mengenyahkan Muhammad, agar pengaruhnya hilang dan daerah ini tetap dapat kita kuasai."
Berkata Abul Bakhtary bin Hisyam: "Tangkap saja Muhammad, ikat dengan rantai besi dan penjarakan rapat-rapat, biar sampai mati kelaparan!"
Fikiran ini dibantah orang banyak dengan berkata: "Fikiran itu tidak baik, tentu sahabat-sahabatnya yang makin banyak itu akan dapat melepaskannya pula."
Berkata pula Abul Aswad Rabi'ah bin 'Amru: "Kita usir saja dari sini, biar dia pergi ke mana saja yang dia sukai."
Pendapat ini pun dibantah orang banyak dengan berkata:
"Pendapat itupun tak ada faedahnya. Kepandaian Muhammad berkata-kata, manis kalimat dan tindakannya, akan dapat menarik orang ramai sehingga dia akan semakin kuat, sehingga lebih berbahaya terhadap kedudukan kita. Cuba cari pendapat lain!"
Abu Jahal bin Hisyam lalu tampil ke muka dan berkata:
"Kita pilih dari masing-masing kabilah, seorang pemuda yang gagah berani, masing-masing kita beri pedang yang tajam. Mereka masing-masing diwajibkan membunuh Muhammad dimana saja mereka berjumpa dengan dia."
Pendapat ini diterima dengan suara bulat oleh hadirin.
Dalam pada itu Rasulullah telah memberi izin kepada semua orang Islam meninggalkan kota Makkah. Hanya Abu Bakar saja yang tidak dibolehkannya, dengan harapan akan menemaninya nanti bila Allah telah memberi izin kepada Nabi untuk berhijrah pula. Selama perintah berhijrah belum diberikan Tuhan kepada Nabi, beliau tetap akan tinggal di kota Makkah.
Tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad akan keputusan mesyuarat bangsa Quraisy yang telah memutuskan akan membunuhnya. Nabi diperintahkan Tuhan dalam wahyuNya itu, untuk hijrah ke Madinah. Wahyu ini lalu diberitahukan Nabi kepada Abu Bakar. Abu Bakar dan Nabi berjanji akan bersama-sama. Ditetapkan akan meninggalkan kota Makkah pada sepertiga malam itu juga (kira-kira jam sepuluh malam). Abu bakar ditugaskan menyedia dua orang untuk petunjuk jalan.
Kemudian Rasulullah kembali pulang ke rumahnya sendiri dengan diam-diam, sebab masing-masing pemuda sudah bersiap dengan pedangnya, untuk membunuh Nabi di mana perlu.
Baru saja Nabi sampai ke dalam rumahnya sendiri, rumah itu segera dikepung oleh pemuda-pemuda gagah perkasa yang sudah bersiap sedia itu, mereka menunggu Nabi keluar rumah untuk dibunuh, Allah menjanjikan kepada Nabi akan terlindung dari segala petaka. Dengan tenang Nabi menidurkan Ali bin Abu Talib di tempat pembaringannya lalu Nabi keluar.
Tepat di kala Nabi keluar itu, Allah mentakdirkan yang mereka itu semua tertidur di tempatnya masing-masing, sehingga tidak mengetahui bahawa Nabi sudah keluar dan meninggalkan rumahnya. Mereka tertipu, tetapi Allah lebih pandai.
Rasulullah terus menuju ke rumah Abu Bakar. Kedua-duanya lalu keluar bersama hingga sampai ke Gua Tsur dipuncak sebuah bukit dekat Kota Makkah, disanalah mereka bersembunyi.
Setelah mereka yang ingin membunuh Nabi mengetahui bahawa Nabi sudah tiada lagi didalam rumahnya, mereka hairan, geram dan marah; lalu beredar mencari Nabi jalan di padang pasir. Mereka pun sampai juga ke puncak bukit mendekati gua tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar itu. Sebahagian mereka dengan geramnya menuju ke rumah Abu Bakar, didapatinya hanya anak Abu Bakar yang masih kecil bernama Sid Asma'. Kepada Asma' mereka berkata: "Ke mana bapakmu pergi?"
Siti Asma' menjawab: "Tidak tahu."
Muka Asma' mereka tampar sekuat-kuatnya.
Apabila mereka sampai ke dekat gua itu, Abu Bakar tampak benar kesedihan hatinya. Bukan takut dirinya akan terbunuh, tetapi cemas kalau Nabi mereka bunuh. Melihat kesedihan had Abu Bakar, Nabi berkata: "Janganlah sedih, Allah beserta kita."
Dengan dua patah kata dari Nabi itu, tenanglah Abu Bakar. Tiga hari tiga malam lamanya keduanya bersembunyi di gua itu. Untung kedua penunjuk jalan yang sudah disediakan itu telah dapat membawa makanan dan minuman penghilang lapar.
Dengan meneliti ke kiri dan ke kanan, Nabi dan Abu Bakar dengan dipelopori oleh kedua orang penunjuk jalan, lalu keluar di malam hari dari gua itu menuju ke Madinah, tempat yang telah diperintahkan dan ditentukan oleh Allah untuk tempat hijrah.
Tiba-tiba datang mendekati Nabi dan Abu Bakar seorang perisik bangsa Quraisy dengan mengenderai seekor kuda.
Sebelum perisik itu dapat melihat Nabi, kudanya sudah terjatuh kerana kedua kakinya bersilang, sehingga jatuh tunggang-langgang dan patah semua kakinya. Lalu terbentang awan dan debu sehingga membatas pemandangan dari Nabi dan Abu Bakar. Perisik itu insaf, bahawa dia tidak dibolehkan Tuhan membunuh Nabi. Nabi lalu datang kepadanya. Dia duduk bersimpuh minta ampun dan minta dilindungi oleh Nabi. Nabi memberi maaf kepadanya. Dia dibenarkan kembali ke rumahnya dan tidaklah hal ini diceritakan kepada kaumnya yang sedang mencari Nabi Muhammad s.a.w.
Kaum Muslimin di kota Madinah telah lama menunggu kedatangan Nabi, sebab di antara semua orang Islam lelaki hanya Nabi dan Abu Bakar saja lagi yang tertinggal dalam kota Makkah yang kacau itu. Mereka khuatir akan nasib Nabi dan Abu Bakar, tetapi mereka yakin akan bantuan dan perlindungan Allah terhadap Nabi yang mulia itu. Mereka mendengar setiap hari, bahawa kekejaman sudah lebih berlipat-ganda. Mereka menghantar orang untuk menyongsong kedatangan Nabi tetapi hampa.
Kemudian mereka mendengar bahawa Nabi dengan diiringi oleh Abu Bakar telah meninggalkan Kota Makkah, lalu mereka bersiap untuk menyambutnya. Tiba-tiba terdengar salah seorang berteriak bahawa Nabi sudah tiba. Seluruh ummat Islam Madinah laki-laki perempuan, tua-muda keluar untuk menyambut kedatangan Nabi yang mulia itu.
Dari jauh mereka lihat Nabi bersama Abu Bakar dicelah-celah batang khurma. Mereka datang berkerumun rnenghibur Nabi dan Abu Bakar yang sudah keletihan itu. Nabi tidak terus ke kota Madinah, tetapi berhenti beberapa hari dirumah keluarga 'Amru bin Auf di desa Quba', dimana Nabi bersama ummat Islam dapat mendirikan masjid, iitu masjid Quba' sekarang ini yang dinamakan dalam wahyu Allah dalam ayat suci al-Quran: "Masjid yang didirikan atas dasar taqwa."
Lalu Nabi meninggalkan tempat itu dengan menaiki unta. Setiap rumah dilalui dan rombongan ummat Islam yang menunggu kedatangan beliau, mereka berseru-seru untuk mempersilakan Nabi dan Abu Bakar tinggal dirumah mereka masing-masing. Tetapi Nabi berkata: "Biarlah kami terus saja menurut apa yang telah diperintahkan Tuhan."
Dalam perjalanan itu Nabi singgah dan memberi berkat dirumah Malik bin Nayar, dimana didirikan pula sebuah masjid, kemudian singgah pula dirumah Sahal dan Suhail bin Rafi' bin 'Amru, iaitu dua orang anak yatim yang dipelihara oleh As'ad bin Zurarah. Perjalanan diteruskan dan singgah pula dirumah Abu Ayub al-Ansary. Di situ berkatalah Nabi: "Disini sajalah saya menetap insya Allah: Ya, Allah! Tempatkan saya ditempat yang memberi berkat, Engkaulah Tuhan yang paling baik menentukan tempat."
Abu Ayub lalu menyerahkan rumahnya itu kepada Nabi. Kemudian Nabi memanggil semua ummat Islam yang berasal dari Makkah. Mereka diberi nama oleh Nabi kaum Muhajirin. Setiap orang Islam yang tinggal di Madinah dan sekitarnya diberi nama oleh Nabi Kaum Ansar. Lalu Nabi mempersaudarakan antara kedua kaum ini.
Mulailah Nabi dan segenap ummat Islam memperluaskan syiar Islam, mengatur segala rancangan dengan semangat baru!